man | Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn

Veelgestelde vragen > Scheiden en kinderen

Als er bij een scheiding kinderen betrokken zijn, vraagt dat extra veel aandacht. Want hoe vertellen we het de kinderen? Hoe zit het met de alimentatie en het ouderlijk gezag? Wat is een ouderschapsplan en co-ouderschap? Op deze pagina geven we antwoord op de meest gestelde vragen rondom scheiden en kinderen. U kunt ook zelf globaal de kinderalimentatie berekenen.

Het kan zijn dat u en uw partner van mening verschillen over het wanneer en hoe om uw beslissing te gaan scheiden aan uw kinderen te vertellen. Denk hier samen goed over na! Tip: wacht er niet te lang mee, kinderen krijgen vaak meer mee dan u denkt. En wacht zeker niet totdat de scheiding definitief rond is!

Zoek altijd een een rustig moment uit. Breng de boodschap altijd samen en leg vooral alles op een duidelijke en rustige manier uit. Benadruk aan de kinderen dat de scheiding niet hun schuld is en dat – om valse hoop te voorkomen – de scheiding definitief is. Nooit doen: in negatieve bewoordingen over elkaar spreken en laat de kinderen nooit maar dan ook nooit tussen u beiden kiezen.

Heeft u er moeite mee om het uw kinderen te vertellen? Een mediator kan u begeleiden in de voor u beste manier.

U blijft altijd samen verantwoordelijk voor de kinderen, zowel voor de zorg als voor de financiën. Dat uw kinderen op financieel en emotioneel gebied zo min mogelijk merken van de echtscheiding, is erg belangrijk. Als u ons inschakelt om de kinderalimentatie te laten berekenen, bent u hier vanzelfsprekend van verzekerd én weten beide ouders wat er met het geld gebeurt.

HOOGTE VAN DE KINDERALIMENTATIE
Over de hoogte en de manier van betalen van de kinderalimentatie maakt u samen met uw ex-partner afspraken. Het uitgangspunt is dat het kind dezelfde dingen kan blijven doen als voor de echtscheiding. De gemaakte afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan of het echtscheidingsconvenant. Bij minderjarige kinderen worden die afspraken die u samen heeft gemaakt altijd door de rechter getoetst. En komt u er echt samen niet uit, dan beslist de rechter. De kinderalimentatie met een koopsom in een keer afkopen is niet mogelijk.

KINDERALIMENTATIE EN INDEXERING
De kinderalimentatie wordt jaarlijks aangepast aan de gestegen prijzen, tenzij u dit anders heeft afgesproken. De Minister van Justitie bepaalt tegen het eind van het jaar met welk percentage de alimentatieafspraken worden verhoogd.

EINDE VAN DE KINDERALIMENTATIE
Volgens de wet zijn ouders verplicht om met kinderalimentatie bij te dragen tot de 21ste verjaardag van een kind. De bijdrage wordt tot het 18de jaar kinderalimentatie genoemd, daarna is het een bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie.

Als een kind voor de 21e verjaardag financieel zelfstandig wordt, kan het zijn dat de afgesproken bijdrage eerder vervalt. Indien gewenst kunnen ouders samen afspreken dat zij langer dan de 21e verjaardag blijven bijdragen, bijvoorbeeld omdat het kind nog studeert. Deze afspraak moet u vastleggen in het convenant.

DE REKENMETHODE VAN DE SCHEIDINGSPLANNER
De hoogte van de kinderalimentatie is niet alleen inkomensafhankelijk. Ook de woning waar uw kinderen gaan wonen en de periodes waarin deze bij de andere ouder zijn, telt mee. Wij hebben een unieke alimentatierekenmethode ontwikkeld waarin we precies laten zien wie welk bedrag, wanneer en waarvoor moet betalen. Daardoor ziet u direct waar de hoogte van de alimentatie op gebaseerd is. Dat schept veel duidelijkheid.

Ons model zorgt hierdoor voor veel transparantie. Maar ook voor wederzijds begrip, zowel bij de betaler als bij de ontvanger. Het zorgt ook voor een betere communicatie met de kinderen, zij weten hierdoor ook dat niet alles door alleen mama of papa betaald wordt. Wanneer de omstandigheden veranderen, zoals bij het verliezen van een baan of een studie van de kinderen, is het model is ook goed toepasbaar.

Het hangt van uw persoonlijke situatie af hoe u de kinderalimentatie het beste kunt regelen.

UW KIND WOONT BIJ UW EX-PARTNER
U moet alimentatie aan uw ex-partner betalen voor kinderen tot 18 jaar. Uw ex-partner betaalt dan alle kosten en uitgaven van het kind. Deze ouder ontvangt ook de kinderbijslag. Het is mogelijk om na het 18de jaar de kinderalimentatie rechtstreeks aan het kind betalen.

UW KIND WOONT BIJ U EN UW EX-PARTNER (CO-OUDERSCHAP)
Als u samen met uw ex-partner de zorg voor uw kind(eren) deelt, dan kunt u het beste een speciale rekening voor het kind openen waar de kinderbijslag en de alimentatie (van u en uw ex-partner) op wordt gestort. Alle kosten kunnen dan van die rekening betaald worden. Vooral bij co-ouderschap kan er veel discussie zijn over de betaling van de kinderkosten. De Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn gebruikt een op de praktijk gebaseerd rekenmodel voor kinderkosten bij co-ouderschap. Het model richt zich op een eenvoudige en eerlijke verdeling van het kinderbudget tussen de ouders. Neem contact met ons op voor meer informatie over dit model.

UW KIND WOONT BIJ U
U betaalt de kosten en uitgaven van uw kind. U ontvangt kinderalimentatie van uw ex-partner, als uw ex-partner draagkrachtig is.

U en uw ex-partner zijn beiden verantwoordelijk voor de (financiële) verzorging en opvoeding van uw kind(eren). U maakt samen afspraken over de zorg voor uw kind. En u maakt afspraken dat uw kind de mogelijkheid krijgt met beide ouders een band te behouden. Sinds 1 maart 2009 bent u wettelijk verplicht om deze afspraken vast te leggen in een ouderschapsplan.

Als uw kind 18 jaar wordt, houdt het ouderlijk gezag op. Volgende de wet stopt de financiële verzorgingsplicht als het kind 21 jaar is of eerder als het kind zichzelf financieel kan onderhouden.U kunt natuurlijk wel met elkaar afspreken dat u na de 21e verjaardag nog financieel blijft ondersteunen, bijvoorbeeld omdat uw kind dan nog studeert.

WIE HEEFT OUDERLIJK GEZAG?
Het is niet altijd duidelijk wie nu eigenlijk de ouders zijn en wie dus rechten en/of plichten heeft die voortvloeien uit het ouderlijk gezag. De wet maakt bijvoorbeeld onderscheid tussen ouders die getrouwd zijn of ouders die samenleven of die een geregistreerd partnerschap hebben. 

  • Als u getrouwd bent, dan heeft u automatisch het ouderlijk gezag als de kinderen tijdens het huwelijk zijn geboren. 
  • Als u een geregistreerd partnerschap heeft, dan heeft u het ouderlijk gezag over het tijdens het geregistreerde partnerschap geboren kind (als u tenminste ouder van het kind bent). 
  • Als u samenwoont, heeft de moeder het ouderlijk gezag, samen kunt u bij de rechtbank vragen om het gezamenlijke gezag. De vader moet overigens eerst het kind bij de burgerlijke stand hebben erkend.

HOE MOET HET OUDERLIJK GEZAG INGEVULD WORDEN?
U blijft dus samen verantwoordelijk voor de opvoeding van uw kinderen. De ene partner kan in principe geen belangrijke beslissing over het kind nemen zonder de andere partner. De partner bij wie het kind verblijft, neemt meestal de beslissingen als het gaat om het dagelijkse reilen en zeilen.

Als het om grotere beslissingen gaat, zoals de keuze voor een school of sport, dan is het gebruikelijk daar met de andere ouder overleg over te hebben en samen een beslissing te nemen. Voor een aantal zaken is altijd toestemming van beide ouders nodig, zoals bij:
– Een medische behandeling (tenzij acuut)
– Verhuizing naar het buitenland

De afspraken over de verzorging en opvoeding van uw minderjarige kind(eren) worden vastgelegd in een wettelijk verplicht ouderschapsplan. U kunt met elkaar besluiten wat er in het ouderschapsplan komt vast te staan. De volgende afspraken moeten er altijd in opgenomen worden:
– Hoe de zorg- en opvoedingstaken verdeeld worden
– Hoe de zorg voor het kind geregeld is
– Hoe u elkaar over de ontwikkeling van het kind informeert
– Hoe de kosten voor verzorging en opvoeding verdeeld worden (kinderalimentatie)

INFORMATIE- EN CONSULTATIEREGELING
Mocht het onverhoopt niet lukken om samen een ouderschapsplan op te stellen of heeft u of uw ex-partner geen ouderlijk gezag, dan kunt u een aparte informatie- en consultatieregeling vastleggen. In de regeling maakt u afspraken over de manier waarop en hoe vaak u elkaar informeert over de ontwikkeling van uw kind. Komt u hier samen ook niet uit, dan kan de rechter deze regeling voor u invullen.

DE MENING VAN UW KIND TELT
U bespreekt het ouderschapsplan met uw kind. Hou met het bespreken wel rekening met de leeftijd van uw kind. Respecteer altijd de mening van uw kind en betrek uw kind altijd bij latere wijzigingen van het plan.

In een scheidingsprocedure krijgt een kind van twaalf jaar of ouder een uitnodiging om zelf de rechter te vertellen wat hij of zij vindt van de afspraken die de ouders gemaakt hebben over de zorgverdeling. Uw kind mag naar de rechter gaan, maar mag ook via een briefje zijn of haar mening geven. Of per brief aangeven dat hij of zij geen mening wil geven.

Het is ook mogelijk om met de rechter over de echtscheiding te praten als uw kind jonger dan twaalf jaar is. Het kind kan de rechter dan verzoeken om op gesprek te mogen komen. Een kind kan niet zelf beslissen, maar de rechter houdt vaak wel rekening met de wensen van het kind.

OUDERSCHAPSPLAN VERANDEREN
Het belangrijk is om de gemaakte afspraken periodiek te evalueren. Uw kind ontwikkelt zich in de loop der tijd. Gemaakte afspraken zullen daarom zo nu en dan aangepast moeten worden aan de nieuwe ontwikkelingsfase van uw kind. Maar ook uw situatie kan veranderen, of die van uw ex-partner. Ook dan kan het ouderschapsplan in overleg aangepast worden.

U en uw ex-partner hebben allebei het recht om uw kind(eren) te blijven zien. In de wet staat zelfs dat het kind het recht heeft om een goede band met beide ouders te behouden. U moet er dus allebei echt aan werken dat uw kind contact heeft met de andere ouder.

WAT STAAT ER IN EEN CONTACTREGELING?
Aan de inhoud van een contactregeling stelt de wet geen eisen. U kunt hierover zelf met uw ex-partner afspraken maken. Er kunnen allerlei praktische zaken zijn waardoor de ene afspraak bij u wel kan werken en een andere afspraak juist weer niet. Denk bijvooerbeeld aan het afstemmen van de schooltijden op uw werktijden. Er zijn verschillende regelingen mogelijk:

  • Een vorm van co-ouderschap, waarbij de zorg min of meer gelijk wordt verdeeld
  • De kinderen wonen bij de verzorgende ouder, met een contactregeling voor de niet-verzorgende ouder. Deze contactregeling kan variëren, bijvoorbeeld elk weekend, een weekend per 14 dagen of alleen incidentele bezoeken.

Bedenk wel dat bij het maken van de afspraken, u altijd het belang voor uw kind voor ogen houdt!

En let op! Naast het maken van goede afspraken over de contactregelingen zijn er nog een heleboel andere praktische zaken te regelen, zoals vakanties, verjaardagen, het halen en brengen, eventuele ziekte, opvoedingsafspraken en nog veel meer. Hier moet u dus ook rekening mee houden wanneer u gaat scheiden.

CONTACTREGELING WIJZIGEN
Als een afgesproken contactregeling niet werkt, dan kunt u deze wijzigen. Dit kan bij voorkeur in goed overleg, maar ook via de rechter. De rechter wijzigt een contactregeling alleen als er:
– Iets verandert in de omstandigheden van u of uw ex-partner
– Als d
e door de rechter bij het vaststellen van de omgangsregeling gebruikte gegevens niet juist of onvolledig waren

De ex-partners zorgen bij co-ouderschap samen voor de kinderen. In de praktijk betekent dit dat de ouders de kosten en zorg- en opvoedingstaken gelijk met elkaar verdelen. De kinderen zijn ongeveer even vaak bij beide ex-partners. U kunt de indeling hiervan zelf invullen. Bijvoorbeeld de ene week bij de moeder en de andere week bij de vader. Maar een week is best een lange tijd om uw kinderen niet te zien. Daarom wordt er vaak voor gekozen om de week op te delen waarbij rekening wordt gehouden met uw eigen wensen, gewoonten en werkschema.

Bij co-ouderschap zijn beide ouders betrokken bij de dagelijkse bezigheden van de kinderen. De kinderen maken deel uit van twee huishoudens en wonen om de beurt bij de ene partner. Daarbij is het fijn als beide ouders evenveel te zeggen hebben over de kinderen. Gezamenlijk gezag is niet verplicht, maar meestal wel handig. Denk er wel aan dat bij co-ouderschap goed onderling overleg noodzakelijk is en dat de mening van de kinderen belangrijk is, kunnen zij zich in de regeling vinden?

Waarom de Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn

Willie Godschalk | De Scheidingsplanner Nijmegen & Apeldoorn

 

 

 

 

 

 

Wij bieden u een totaaloplossing voor elke scheiding. Dus wat uw verhaal ook is, wij hebben altijd een aanpak die bij u past. Daarnaast zijn wij anders dan anderen. Wij regelen uw scheiding niet alleen juridisch, maar juist ook op financieel én fiscaal gebied. Hiervoor hebben wij alle kennis zelf in huis en dat maakt onze aanpak uniek. Wij gaan dus een stap verder dan een advocaat of mediator tegen een concurrerende prijs.

Lees verder

Gratis scheidingsboekje

Wilt u weten wat er allemaal bij een scheiding komt kijken? Vraag dan ons gratis scheidingsboekje aan. In ons boekje vindt u alle informatie in heldere en duidelijke taal beschreven. 
Bestel hier uw gratis exemplaar.

Meer weten of een afspraak maken?

Bel 06 – 26 66 86 66  of vul hieronder uw gegevens in en wij nemen direct contact met u op.

* Graag invullen